Enskilda vägar

Utan bra skogsbilvägar stannar skogsbruket och skogsindustrierna. En paroll som blir allt mer påtaglig i takt med att vi får ett varmare och regnigare klimat samtidigt som industrierna ska förses med ett jämnt flöde av timmer och massaved året om. Idag är perioderna med ordentlig tjäle kortvariga och blöt väderlek mer vanligt vilket ställer stora krav på skogsbilvägarnas bärighet.

Att investera i en ny skogsbilväg
Att anlägga en väg är kostsamt och därför är det viktigt att göra rätt från början. Betydelsefulla moment är att ha en bra linjedragning i terrängen, anlägga vändplanen på lämplig plats samt att slutresultatet blir en hållbar väg med rätt bredd för timmerbil med släp. Vid anläggning av en ny väg ska man se till att den får rätt standard. Det kostar mycket att höja vägens standard senare med åtgärder som att öka bredd, förbättra bärighet eller rätning av kurvor.

Är avståndet för skotning längre än 400 meter kan det vara lönsamt att bygga en väg och vändplan. Vägen kommer även till nytta efter avverkning vid plantering och andra åtgärder. Dessutom är det en fin känsla att lätt kunna ta sig till sin skog för jakt eller annat.

Vad Åryd Skog erbjuder
Åryd Skog åtar sig att planera skogsbilvägar som uppfyller de krav som ställs för att transportera ut timmer och massaved från skogen. Den vanligaste planeringsprodukten kallas för Väglinjeprojektering. Här snitslar Åryd Skog en tänkt väglinje i terrängen och markerar var det är lämpligt att anlägga vändplanen samt en bra anslutning till befintlig väg. I leveransen ingår även ett kartunderlag där väglinjen är markerad.

Vid en Skogsbilvägprojektering erhåller skogsägaren ett komplett underlag för ett vägbygge. I leveransen ingår, förutom en snitslad väglinje och kartor, även ritningar som beskriver t.ex. vägens breddökning i kurvor, var vägtrummor och mötesplatser bör anläggas. Det ingår även en mängdberäkning. En Skogsbilvägprojektering kan användas som ett anbudsunderlag vid upphandling av entreprenörstjänster.

Vi hjälper även till med att planera upprustning av en befintlig väg som inte håller måttet enligt dagens krav. Här kan det handla om att ge råd om vilka åtgärder som bör utföras samt val av material och åtgång. Vi kan även ge ett förslag på kostnaden för en upprustning. Resultatet presenteras med kartor, ritningar och mängdberäkningar.

Om en väg ska användas av någon annan än ägaren för att t.ex. transportera virke kan Åryd Skog göra en opartisk besiktning av vägen innan transport för att dokumentera skicket. En besiktning är värdefull om vägen skadas under en transport. Då undviker man diskussioner mellan ägaren och den som nyttjat hur vägen ska återställas.

Åryd Skog har gått Skogsstyrelsens vägspecialistutbildning samt en vägutbildning med Skogforsk som utbildningsansvarig. Bland annat Lantmäteriet anlitar Åryd Skog som sakkunnig vid förrättningar som omfattar enskilda vägar.