Den gröna skogsbruksplanen

En skogsbruksplan beskriver skogen och dess tillstånd samt ger förslag på åtgärder för varje bestånd inom de kommande tio åren. Skogsbruksplanen anger hur många kubikmeter skog som finns på fastigheten samt fastighetens areal. Den visar även naturvärden och kulturvärden samt skötsel av dessa. Resultatet presenteras i form av kartor och tabeller och levereras i pappersform eller digitalt.

En lönsam investering
En skogsbruksplan utgör ett stöd för skogsägaren i brukandet av sin skog. För att nå bästa skogsekonomi är det viktigt att utföra avverkning och andra åtgärder vid rätt tidpunkt. Med en plan som beslutsunderlag får ägaren ett grepp om vilka insatser som behövs samt i vilken ordning som de ska göras. Skogsägaren kan överblicka inkomster och utgifter över tid för att undvika att skogsinkomsterna försvinner i skatt. En rätt använd skogsbruksplan är en lönsam investering.

Om oturen är framme
I takt med klimatförändringarna så ökar risken för stormar som skadar skog. Vid kontakter med försäkringsbolaget efter en storm är en skogsbruksplan ett viktigt instrument.

Certifiering
Om man valt att certifiera sin skog så måste en plan upprättas eftersom en skogsbruksplan ligger till grund för certifieringen. En skogsbruksplan från Åryd Skog är alltid klar för tillämpas vid en eventuell certifiering.