Frågor & svar

1. Vad är en skogsbruksplan?
En skogsbruksplan beskriver skogen och dess tillstånd samt ger förslag på åtgärder för varje bestånd inom de kommande tio åren. Skogsbruksplanen anger hur många kubikmeter skog som finns på fastigheten samt fastighetens areal. Planen visar även naturvärden och kulturvärden samt skötsel av dessa. Resultatet presenteras på kartor och tabeller som kan fås i pappersform eller digitalt. Åryd Skog gör planer som är klara för en eventuell certifiering.

2. Vad har skogsägaren för nytta av en skogsbruksplan?
En skogsbruksplan utgör ett stöd för skogsägaren i brukandet av sin skog. För att nå bästa skogsekonomi är det viktigt att utföra avverkning och andra åtgärder vid rätt tidpunkt. Med en plan som beslutsunderlag får ägaren ett grepp om vilka insatser som behövs samt i vilken ordning som de ska göras. Skogsägaren kan överblicka inkomster och utgifter över tid för att undvika så inte skogsinkomsterna försvinner i skatt. En rätt använd skogsbruksplan är en lönsam investering.
I takt med klimatförändringarna så ökar risken för stormar som skadar skog. Vid kontakter med försäkringsbolaget efter en storm är en skogsbruksplan ett viktigt instrument.

3. Måste man ha en skogsbruksplan när man äger skog och mark?
Skogsägaren är inte skyldig enligt lag att ha en skogsbruksplan. Men om ägaren valt att certifiera sin skog så måste en plan upprättas eftersom en skogsbruksplan ligger till grund för certifieringen.

4. Vad kostar en skogsbruksplan?
Vanligtvis består kostnaden för en skogsbruksplan av en fast del (grundavgift) samt ett pris per hektar. Åryd Skog lägger oftast en offert på hektarpriset beroende på fastighetens arrondering och skogens beskaffenhet. För små skogsskiften kan timdebitering bli aktuellt.

5. Kan jag anlita Åryd Skog som konsult per timma?
Önskar skogsägaren en mer detaljerad rådgivning utför Åryd Skog en sådan per timma. Utvalda bestånd eller delar av skogen besöks då, oftast tillsammans med skogsägaren. Resultatet av rådgivningen presenteras i text och på karta.

6. Kan jag få hjälp av Åryd Skog vid vägbygge?
En skogsbilväg kan vara en lönsam investering för skogsägaren samt för miljön. Långa terrängtransporter är dyra samtidigt som de ofta orsakar körskador på mark. Åryd Skog kan hjälpa till med att planera en miljömässigt riktig väg för lastbil samt att räkna på om vägen har ekonomisk bärighet. Vi kan även räkna ut andelstal om det finns fler skogsägare vars skog betjänas av vägen. Tänk också på att en väg har andra värden. Det är en fin känsla att lätt kunna ta sig till sin skog för jakt eller annat. Vägen kommer även till nytta efter avverkning vid plantering och andra åtgärder.

7. Kan jag få hjälp med förvaltning?
Om du bor långt från din skog eller inte har tid med brukandet på grund av jobb och annat hjälper Åryd Skog dig med förvaltning av din skogsfastighet. Åryd Skog har drygt 30 års erfarenhet av skogsbrukande.

8. Hur lång tid tar det att ta fram en skogsbruksplan?
Åryd Skog försöker att ha korta ledtider. Normalt sett kan Åryd Skog påbörja arbetet med planen inom en till två månader från beställningstidpunkt. När leveransen kan ske beror mycket på hur stor fastigheten är, arrondering och vilken typ av skog som finns.

9. Bör jag som säljare och- eller köpare av skogsfastigheter ta kontakt med Åryd Skog?
Vid försäljning av en skogsfastighet används en skogsbruksplan för värdering av skogen. Planen ger även en bra karta över fastigheten samt arealer för de olika ägoslagen. Tveka inte med att kontakta Åryd Skog om du ska sälja.

Vid ett köp kan Åryd Skog hjälpa spekulanten med att göra en kontroll av planens uppgifter. Tänk på att virkesförrådet endast uppskattas vid planläggningen och det kan finnas felaktigheter i planen som blir kostsamma för köparen.

10. Hur många år omfattar skogsbruksplanen?
En skogsbruksplan sträcker sig över 10 år. Har du en plan som Åryd Skog har upprättat kan vi hjälpa dig med en årlig uppdatering så du alltid har en aktuell plan.

11. Finns det en skogsbruksplan i en enklare version?
Åryd Skog upprättar vanligtvis en så kallad Grön skogsbruksplan vilket är det mest förekommande idag. Vid en försäljning av ett mindre skogsinnehav kan vi dock göra en inventering av skogen med fokus på virkesförrådet.

12. Hur får jag min skogsbruksplan levererad?
Här finns några varianter som beror på vad kunden beställer. Ett komplett planpaket levereras utskrivet på tjockare papper och i sätts pärm. Här ingår även annan information som är till nytta för skogsägaren. En digital fil med planen ingår i paketet som kan användas i dataprogrammet Pc-skog. Vid försäljning av skog har oftast inte ägaren någon nytta av en komplett plan i pärm. Då kan planen levereras i digitalt format som PDF-filer. Det formatet efterfrågas oftast av en mäklare. Vill skogsägaren ha en enklare papperskopia levereras givetvis en sådan. Det hindrar dock inte att Åryd Skog skriver ut ett komplett planpaket senare till t.ex. den nya ägaren.